27,680 SF | Washington, DC

Photos © Prakash Patel